wenst u een vrijblijvende audit aan te vragen? doe het nu

Algemene voorwaarden EFFIX GROUP bvba

1. Toepassingsgebied
De medecontractant is de partij die het order plaatst. EFFIX GROUP BVBA is de opdrachtnemer. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben en ermee te akkoord te gaan. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de eigen aankoopvoorwaarden van de medecontractant die voor niet geschreven zullen gehouden worden.

2. Offertes
Offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanvaarding van de uit te voeren opdracht door EFFIX GROUP BVBA. Een offerte is niet bindend en blijft vijftien kalenderdagen geldig tenzij anders vermeld. De offerteprijs is alleen geldig voor de opdracht vermeld in de offerte. Voor wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht zal een nieuwe offerte opgesteld worden met bijgevolg een nieuwe prijszetting. De datum van uitvoering wordt indien mogelijk en op voorwaarde van het op tijd en in bruikbaar formaat ontvangen van alle nodige materiaal van de medecontractant overeengekomen en vermeld in de offerte. Vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3. Bestellingen
a. Overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na goedkeuring van EFFIX GROUP BVBA. In voorkomend geval zal EFFIX GROUP bvba de klant binnen drie werkdagen in kennis stellen van deze weigering. b. Alle verstrekte prijzen, brochures en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden EFFIX GROUP BVBA niet en waarborgen geen eigenschappen. c. De offerte of bestelbon wordt door de medecontractant aanvaard op het moment van de ondertekening ervan. d. Wanneer de medecontractant binnen de drie werkdagen na bestelling geen annuleringsbericht ontvangt is de bestelling als aanvaard te beschouwen.

4. Leveringstermijnen - Vertragingen voor de uitvoering, levering of oplevering
a. De tijdsbepalingen beschreven in de offerte zijn indicatief en enkel bindend indien de gemaakte en beschreven afspraken ook door de medecontractant ten volle worden nageleefd en gerespecteerd. b. Vertragingen bij de leveranciers van EFFIX GROUP BVBA vallen niet onder de verantwoordelijkheid van EFFIX GROUP BVBA en kunnen geen aanleiding geven tot de annulatie van een getekende bestelbon , tot de verbreking van het contract, tot een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding. c. Voor het uitvoeren van opdrachten, waarvoor de medecontractant informatie en bronmateriaal dient te verstrekken aan EFFIX GROUP BVBA, is het de verantwoordelijkheid van de medecontractant deze gegevens ten laatste op het afgesproken tijdstip en in een bruikbare vorm aan te leveren. Laattijdige levering hiervan heeft als gevolg dat eerder gemaakte afspraken rond uitvoering, levering of oplevering moeten verplaatst worden naar een nader te bepalen tijdstip, binnen de mogelijkheden van EFFIX GROUP bvba. d. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en/of andere overmachtsituaties is EFFIX GROUP BVBA ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van EFFIX GROUP BVBA, om welke reden dan ook. EFFIX GROUP BVBA heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden per e-mail, fax of gewone brief. e. EFFIX GROUP BVBA is tevens gerechtigd deelleveringen uit te voeren.

5. Opschorting of annulatie van een overeenkomst
Indien op aanvraag van de medecontractant de bestelling opgeschort of geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de uitvoering zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door EFFIX GROUP BVBA gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 20% van het totaal te factureren bedrag inclusief BTW, dit omvat ook de winstderving van EFFIX GROUP bvba op het niet uitgevoerd deel van de opdracht. Bij onderbreking van de opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de medecontractant zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld.

6. Intellectuele eigendomsrechten- Auteursrecht- Confidentialiteit
a. De eigendom van de broncode van elke programmeeropdracht die EFFIX GROUP BVBA voor een medecontractant uitvoert, blijft te allen tijde eigendom van EFFIX GROUP BVBA. De broncode kan niet verkocht worden of gratis ter beschikking gesteld worden; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Uitzonderingen hierop dienen schriftelijk overeengekomen te worden. b. EFFIX GROUP BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een website of eender welke andere productie. De medecontractant verbindt zich ertoe om alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, te beperken of reglementeren te respecteren. De medecontractant vrijwaart EFFIX GROUP BVBA tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van haar realisaties. De medecontractant vergoedt EFFIX GROUP BVBA voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is. c. Confidentialiteit: Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie waarvan kennis gekregen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd gegeven. Deze bepaling blijft van kracht ook na de oplevering of beëindiging van het contract om welke reden dan ook.

7. Vermelding van de naam EFFIX GROUP BVBA
EFFIX GROUP BVBA heeft het recht om haar naam te vermelden, met een hyperlink naar het emailadres of de homepage van EFFIX GROUP BVBA op een geschikte plaats in een website of in het resultaat van een gerealiseerde opdracht zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit, vormgeving of uitstraling ervan. EFFIX GROUP BVBA mag de naam van de medecontractant opnemen in haar eigen referenties van uitgevoerde projecten. Deze referenties kunnen een commercieel doel hebben en mogen aan derden doorgegeven worden. De informatie die hierbij doorgegeven wordt beperkt zich enkel tot de bedrijfsnaam van de medecontractant of de naam indien geen bedrijfsnaam bestaat en een beschrijving van de uitgevoerde opdracht. In dergelijk geval worden nooit persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie doorgegeven.

8. Overeenkomst van onbepaalde duur
a. De medecontractant kan EFFIX GROUP BVBA belasten met opdrachten van onbepaalde duur. Hieronder wordt verstaan het periodiek herhalen van opdrachten, website hosting, domeinnaamregistratie, SEO, updates, abonnementen of eender welke vorm van in de tijd terugkerende activiteiten, producten of diensten. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De looptijd tot de eerstvolgende verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde duur wordt in de bijzondere voorwaarden van het contract vastgelegd. Een dergelijke verbintenis kan enkel opgezegd worden mits naleving van de hierna bepaalde opzegtermijnen en vergoedingen bij niet-naleving. b. De opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief minstens één vierde van de looptijd voor het opnieuw verlengen van deze overeenkomst (bv. Een overeenkomst met een looptijd van 24 maanden kan worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van minstens zes maanden). Bij niet-naleving zal de medecontractant aan EFFIX GROUP BVBA een vergoeding betalen voor de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode. c. De vergoeding in geval van het niet respecteren van de opzegtermijn of annulatie bedraagt 20% van de gerealiseerde omzet in de laatst verstreken looptijd met een minimum van € 1000,- verhoogd met de kosten die EFFIX GROUP BVBA voor de uitvoering van deze opdracht heeft gemaakt.

9. Verzending
a. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op last en risico van de medecontractant, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van EFFIX GROUP BVBA, aanvaardt de medecontractant de door EFFIX GROUP BVBA gekozen koerierdienst zonder dat dit enige risico-overdracht meebrengt. De medecontractant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door EFFIX GROUP BVBA meegedeeld. Spoedbestellingen zijn evenwel volledig op kosten van de medecontractant. b. Bestellingen blijven vijf dagen ter beschikking. Bij niet-afhaling binnen deze termijn kunnen de goederen door EFFIX GROUP BVBA terug in stock genomen worden zonder voorafgaande verwittiging aan de medecontractant, en onder voorbehoud van de te vorderen schadevergoeding lastens deze laatste c. Verkeerde leveringen en DOA-producten (Dead On Arrival) moeten binnen de acht kalenderdagen naar EFFIX GROUP BVBA worden teruggestuurd. d. Retour van verkeerdelijk geleverde goederen dient onmiddellijk te gebeuren in de originele verpakking. Enkel indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door EFFIX GROUP BVBA zal de prijs ervan verrekend worden. e. Elke buitenlandse koper dient vooraf zijn BTW-nummer of andere financiële registratiegegevens bekend te maken zodat deze bij de BTW-administratie kan getoetst worden. Voor goederen die over de Belgische grens worden vervoerd, is artikel 18 van het BTW-Wetboek van toepassing; de uitvoer dient bewezen te worden door alle middelen van gemeen recht. Indien achteraf blijkt dat deze voor uitvoer bestemde goederen herverkocht worden in België, is uitsluitend de medecontractant verantwoordelijk tegenover de BTW-administratie. Hij zal desgevallend EFFIX GROUP BVBA volledig vrijwaren in geval deze daarvoor door de administratie wordt aangesproken.

10. Prijzen
a. Onze prijzen zijn nettoprijzen voor verpakt materiaal in de magazijnen van EFFIX GROUP BVBA. Zij zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en dienen enkel als aanwijzing, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden van het contract. b. De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht plaatsvinden ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van taksen of belastingen, is EFFIX GROUP BVBA gerechtigd zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de medecontractant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen. Elke andere prijsverhoging, buiten de wil van EFFIX GROUP BVBA om, kan steeds worden doorgerekend

11. Betalingen - Vervaldag
a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van EFFIX GROUP BVBA, netto, contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Wissels of cheques brengen geen schuldvernieuwing mee en doen op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van huidige voorwaarden. b. Bij verzending onder rembours zullen de goederen bij niet betaling niet worden afgeleverd bij de medecontractant. c. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege, zonder ingebrekestelling en vanaf de eerste dag na de betalingstermijn een intrest opleveren van 8,5% per jaar, tevens verhoogd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100,- en een maximum van € 2500,-. d. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien op de datum vermeld op de herinnering nog altijd niet werd betaald, kunnen de diensten vermeld op de factuur in minimumdienst geplaatst worden. e. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering. Eventuele kosten van wisselprotest zullen volledig worden doorgerekend aan de medecontractant. Bij ontvangst van ongedekte cheques wordt een administratieve kost van € 50,- per cheque aangerekend en zullen navolgende leveringen enkel worden uitgevoerd tegen voorafbetaling in liquide middelen. f. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen, de uitvoering van garantieverplichtingen, overeengekomen afspraken of lopende offertes en bestellingen rechtvaardigen. g. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van EFFIX GROUP BVBA totdat volledige betaling is gebeurd. Tot zolang behoudt EFFIX GROUP BVBA zich te allen tijde het recht voor om de goederen terug te halen, dit op kosten van de medecontractant.

12. Waarborg
a. De waarborg van EFFIX GROUP BVBA is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten. b. De door EFFIX GROUP BVBA verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van de leveranciers van EFFIX GROUP BVBA waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt twaalf maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode. c. Bij vaststelling van een defect dient de medecontractant de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking. d. De waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval, enz. voortvloeiend uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal. e. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik. f. De garantie vervalt indien de goederen aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door EFFIX GROUP BVBA geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van EFFIX GROUP BVBA afkomstig zijn. g. EFFIX GROUP BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade aan hardware die het gevolg is van fouten in de software, zowel geïnstalleerd door EFFIX GROUP BVBA, de medecontract of elke andere derde partij. De daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door EFFIX GROUP BVBA in rekening gebracht worden, voor zover deze wordt gelast met de herstelopdracht h. De medecontractant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van EFFIX GROUP BVBA. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de medecontractant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd. i. Wanneer, ingevolge een klacht van de medecontractant, door EFFIX GROUP BVBA geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de medecontractant aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven. j. De medecontractant dient in te staan voor het kopiëren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan EFFIX GROUP BVBA verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van deze informatie. Eventuele opzoekingswerken door EFFIX GROUP bvba om genoemde informatie veilig te stellen zal worden gefactureerd aan de medecontractant. k. Voor programmeeropdrachten geldt een zelfde garantieperiode van 12 maanden. In die periode kan de medecontractant elke fout of onvolkomenheid doorgeven aan EFFIX GROUP BVBA die kosteloos rechtgezet zal worden zolang deze binnen de oorspronkelijke opdrachtomschrijving en offerte valt. Voor uitbreidingen op de oorspronkelijke opdracht wordt een nieuwe offerte opgemaakt of deze worden als update aangerekend volgens de op dat moment gangbare tarieven. l. EFFIX GROUP bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade, tenzij in haar hoofde hetzij een opzettelijke daad, hetzij een zware fout kan worden bewezen welke deze schade heeft veroorzaakt.

13. Ontbinding of verbreking van de overeenkomst
a. Indien de medecontractant zijn verbintenissen niet nakomt, zal de overeenkomst tegenover hem van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden worden aanzien door EFFIX GROUP BVBA. In dit geval is de medecontractant, benevens terugbetaling van de door EFFIX GROUP BVBA gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totale contractbedrag inclusief BTW. b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de medecontractant, in welk geval het door EFFIX GROUP BVBA gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft. c. Bij annulatie van de overeenkomst door de medecontractant zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van het totale contractbedrag inclusief BTW verhoogd met de door EFFIX GROUP BVBA gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de offerte of bestelling.

14. Betwisting - Klachten - Bevoegde rechtbank
a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. b. De medecontractant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst (van de koerierdienst of door levering van EFFIX GROUP BVBA of één van haar medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers) onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en/of schade aan de colli’s. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, en/of het vervoerdocument. De medecontractant zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid, of de afgeleverde resultaten stroken met wat overeengekomen werd in de offerte of bestelbon. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de levering per email gemeld te worden aan EFFIX GROUP BVBA en binnen de twee werkdagen te worden bevestigd door de medecontractant per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de medecontractant doet de eventuele aansprakelijkheid van EFFIX GROUP BVBA teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en/of dito beschadigingen. c. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd een aangetekend ter kennis worden gebracht van EFFIX GROUP BVBA binnen acht dagen na uitvoering, levering of oplevering. d. Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst, bestelling of factuur zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter van het kanton Waregem, de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk of de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Kortrijk.