wenst u een vrijblijvende it audit aan te vragen? doe het nu

Algemene voorwaarden EFFIX Group bvba

1. Toepassingsgebied
De medecontractant is de opdrachtgever die het order plaatst. Een verwijzing naar de 'opdrachtgever’ of ‘medecontractant’ houdt eveneens een verwijzing in naar al zijn rechtsopvolgers. De opdrachtnemer is EFFIX GROUP BV, met maatschappelijke zetel te Groenbek 29, B-8790 Waregem, KBO-nummer 0426.633.318 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna ‘EFFIX’ genoemd). Tenzij anders overeengekomen, heeft de overeenkomst tussen partijen, in de mate waarin die een dienstverlening tot voorwerp heeft, nooit een persoonsgebonden karakter en heeft EFFIX steeds het recht om de aangestelde(n) waarop zij voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doet te vervangen door (een) andere aangestelde(n) met eenzelfde kennisniveau en beroepservaring. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben en ermee te akkoord te gaan. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de eigen aankoopvoorwaarden van de medecontractant die voor niet geschreven zullen gehouden worden.

2. Offertes en bestellingen
Een offerte of bestelbon is niet bindend en blijft vijftien kalenderdagen geldig tenzij anders vermeld. Indien uitdrukkelijk aanvaard door de medecontractant (door ondertekening ervan) binnen de geldigheidstermijn van de offerte of bestelbon, zal deze slechts een contractuele rechtsverhouding tussen partijen tot stand brengen nadat ook EFFIX de uit te voeren opdracht heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet gegeven worden. EFFIX wordt geacht de opdracht of bestelling impliciet te aanvaarden indien geen uitdrukkelijke weigering of annulering volgt binnen de vijf werkdagen na aanvaarding vanwege de medecontractant. De offerteprijs is alleen geldig voor de opdracht vermeld in de offerte of op de bestelbon. Voor wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht zal een nieuwe offerte of bestelbon opgesteld worden met bijgevolg een nieuwe prijszetting. Offertes voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zijn steeds opgesteld in regie, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De datum van uitvoering wordt indien mogelijk en op voorwaarde van het op tijd en in bruikbaar formaat ontvangen van alle nodige materiaal van de medecontractant overeengekomen en vermeld in de offerte. 

3. Termijnen - Vertragingen - Overmacht 
a. De tijdsbepalingen beschreven in de offerte zijn enkel bindend in hoofde van EFFIX indien de gemaakte en beschreven afspraken ook door de medecontractant ten volle worden nageleefd en gerespecteerd.

b. Indien in uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en EFFIX een bepaalde verbintenis dient te worden uitgevoerd op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt deze verbintenis tijdig uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag. Hetzelfde geldt voor het verstrijken van termijnen die uit de overeenkomst voortspruiten. Deze bepaling geldt evenwel niet voor strikte interventietermijnen die desgevallend tussen partijen schriftelijk zouden zijn overeengekomen, in het bijzonder in het kader van ‘support’ verplichtingen in hoofde van EFFIX.

c. Voor het uitvoeren van opdrachten, waarvoor de medecontractant informatie en bronmateriaal dient te verstrekken aan EFFIX, is het de verantwoordelijkheid van de medecontractant deze gegevens ten laatste op het afgesproken tijdstip en in een bruikbare vorm aan te leveren. Laattijdige levering hiervan heeft als gevolg dat eerder gemaakte afspraken rond uitvoering, levering of oplevering moeten verplaatst worden naar een nader te bepalen tijdstip, binnen de mogelijkheden van EFFIX. Bij onderbreking van de opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de medecontractant zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld.

d. Geen van de partijen is gehouden tot uitvoering van haar verplichting, daaronder begrepen alle tussen partijen overeengekomen garantieverplichtingen, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot: natuurrampen, epidemieën, overmacht in hoofde van een toeleverancier van EFFIX, het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers waarop EFFIX ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever een beroep doet, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop EFFIX ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever een beroep doet, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van het internet, storing van telecommunicatiefaciliteiten, oorlog en ernstige politieke onrust, werkbezetting en staking, algemene vervoersproblemen en de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke personeelsleden. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Prestaties die door EFFIX reeds aan de opdrachtgever werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd aan de opdrachtgever. Voor het overige zullen partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

4. Intellectuele eigendomsrechten - Auteursrecht - Merknamen 
a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door EFFIX ontwikkelde of geleverde producten (met inbegrip van software) en voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, komen uitsluitend toe aan EFFIX, zijn eigen licentiegevers of zijn leveranciers.

b. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die hem uitdrukkelijk zijn toegekend in de overeenkomst. Een aan de opdrachtgever toegekend gebruiksrecht is beperkt tot de overeengekomen licentievoorwaarden en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet-sublicentieerbaar. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de producten zelf te gaan verwerken of commercialiseren.

c. Partijen kunnen uitsluitend afwijken van voorgaande bepalingen in de mate waarin en voor zover een ruimere licentie of de overdracht van bepaalde intellectuele eigendomsrechten schriftelijk, uitdrukkelijk en specifiek wordt aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van een specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, enz. over zal gaan op de opdrachtgever, doet deze overdracht geen afbreuk aan het recht of de mogelijkheid van EFFIX om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, interfaces, algoritmen, broncodes, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden, enz. zonder enige beperking voor andere doeleinden en andere Klanten te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. EFFIX  kan bijgevolg voor zichzelf of voor een derde producten ontwikkelen die identiek, soortgelijk of ontleend zijn aan de producten die aan de opdrachtgever werden geleverd.

d. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van software of online diensten die door derde partijen aangeboden worden en door tussenkomst van EFFIX geleverd worden (bvb in het kader van zgn. ‘Hosted Services’), zullen deze beheerst worden door de contractuele bepalingen die door de deze derde partijen voorgesteld worden (en die daarop van toepassing zijn), inclusief bepalingen omtrent garanties, intellectuele eigendomsrechten en toegestaan gebruik van deze diensten of software.  De Opdrachtgever erkent dat de levering van deze software of online diensten (met inbegrip van beschikbaarheid, kwaliteit enz.) uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de relevante software vendor of dienstverlener valt, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van EFFIX.

e. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het EFFIX toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de producten teneinde zijn rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de opdrachtgever nooit toegestaan een dergelijke technische voorziening te verwijderen of te omzeilen.

f. EFFIX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een website of eender welke andere productie. De medecontractant verbindt zich ertoe om alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, te beperken of reglementeren te respecteren. De medecontractant vrijwaart EFFIX tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van haar realisaties. De medecontractant vergoedt EFFIX voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is. 

 g. EFFIX heeft het recht om haar naam te vermelden (desgevallend met een hyperlink naar het emailadres of de homepage van EFFIX) op een geschikte plaats op een website of in het resultaat van een gerealiseerde opdracht, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit, vormgeving of uitstraling ervan. 

h. EFFIX mag de bedrijfsnaam of de merknaam (inclusief beeldmerk) van de medecontractant opnemen in haar eigen referenties van uitgevoerde projecten. Deze referenties kunnen een commercieel doel hebben en mogen aan derden doorgegeven worden voor marketingdoeleinden. De informatie die hierbij doorgegeven wordt beperkt zich enkel tot de bedrijfsnaam, de merknaam en (in voorkomend geval) het beeldmerk van de medecontractant of de naam indien geen bedrijfsnaam bestaat en een beschrijving van de uitgevoerde opdracht. In dergelijk geval worden nooit persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie doorgegeven.

5. Confidentialiteit 
Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie waarvan kennis gekregen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd gegeven door de andere partij. Partijen zullen in de relatie met de aangestelden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, de nodige contractuele afspraken maken opdat deze aangestelde door eenzelfde voorwaarden gebonden zouden zijn. Deze bepaling blijft tien jaar van kracht na de oplevering of beëindiging van het contract om welke reden dan ook.

6. Levering - Verzending - Aanvaarding 
a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijs en de levering van fysieke goederen (hardware) ‘ExWorks’ (INCOTERMS 2010) vanaf de vestiging van EFFIX in Waregem (België) of van de in de offerte of bestelbon aangewezen derde partij. Eventuele kosten die EFFIX moet maken om de aankoop, levering, opslag, of transport van de fysieke goederen mogelijk te maken, zijn volledig ten laste van de medecontractant.

b. Bestellingen blijven vijf dagen ter beschikking. Bij niet-afhaling of in afwezigheid van een verzoek tot verzending vanwege de medecontractant binnen deze termijn kunnen de goederen door EFFIX terug in stock genomen worden zonder voorafgaande verwittiging aan de medecontractant, en onder voorbehoud van de te vorderen schadevergoeding lastens deze laatste.

c. Elke buitenlandse koper dient vooraf zijn BTW-nummer of andere financiële registratiegegevens bekend te maken zodat deze bij de BTW-administratie kan getoetst worden. De medecontractant is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke export – en/of her-import verplichtingen en voorschriften. Voor goederen die over de Belgische grens worden vervoerd, is artikel 18 van het BTW-Wetboek van toepassing; de uitvoer dient bewezen te worden door alle middelen van gemeen recht. Indien achteraf blijkt dat deze voor uitvoer bestemde goederen herverkocht worden in België, is uitsluitend de medecontractant verantwoordelijk tegenover de BTW-administratie. Hij zal desgevallend EFFIX volledig vrijwaren in geval deze daarvoor door de administratie wordt aangesproken.

d. Tenzij anders overeengekomen, gaat het juridisch risico op de fysieke goederen over op de medecontractant op de datum waarop de goederen beschikbaar gesteld worden voor ophaling of aan de vervoerder worden geleverd, zoals beschreven in INCOTERMS 2010 (de "leveringsdatum"). Voor wat de levering van immateriële goederen of producten betreft (zoals softwarelicenties of gebruiksrechten op online diensten), zal de leveringsdatum geacht worden overeen te stemmen met de datum waarop de relevante credentials (softwaresleutel, admin login en wachtwoord, enz.) door EFFIX aan de medecontractant worden overgemaakt.  Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze algemene voorwaarden of in de INCOTERMS 2010, gaat de eigendomstitel over de geleverde producten, ongeacht de leveringsdatum, pas over op de medecontractant nadat deze volledig heeft betaald. EFFIX kan de geleverde of onderweg zijnde producten terugvorderen indien de medecontractant de verschuldigde betaling niet op de vervaldag heeft verricht.

e. De medecontractant dient elke dienst of product dat door EFFIX geleverd wordt te evalueren teneinde na te gaan of deze aan de afgesproken specificaties voldoet. In geval van verwerping door de medecontractant wegens niet-conforme levering dient de medecontractant EFFIX hiervan schriftelijk en op gemotiveerde wijze op de hoogte te stellen binnen de vijftien (15) dagen na de leveringsdatum, behoudens indien expliciet anders overeengekomen werd tussen partijen. Bovendien dient de medecontractant de niet-conforme fysieke goederen onmiddellijk terug te sturen naar EFFIX. In afwezigheid van tijdige schriftelijke kennisgeving van verwerping (en, voor wat betreft fysieke goederen, tijdig retourneren van de niet-conforme levering) zal de medecontractant geacht worden de geleverde goederen of diensten definitief aanvaard te hebben.

f. In geval van tijdige uitdrukkelijke verwerping overeenkomstig voorgaande paragraaf e), heeft de medecontractant de mogelijkheid om hetzij:

- de betreffende producten onmiddellijk te retourneren naar EFFIX, op voorwaarde dat deze producten zich in goede staat bevinden en zonder schade zijn, in welk geval de relevante factuur door EFFIX geannulleerd en gecrediteerd zal worden;

- EFFIX op te dragen om de non-conformiteit te corrigeren, zonder bijkomende kosten ten laste van de medecontractant; 

of

- in onderling overleg tussen partijen, een verminderde prijs te betalen aan EFFIX voor de niet-conforme levering, waarbij in voorkomend geval de relevante factuur overeenkomstig gecrediteerd zal worden. 

7. Prijzen 
a. Alle prijzen vermeld op eender welke documenten van EFFIX zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de opdrachtgever alle betalingen in euro te voldoen.

b. De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht plaatsvinden ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van taksen of belastingen, is EFFIX gerechtigd deze aan de medecontractant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen, op voorwaarde dat EFFIX van haar intentie aan de opdrachtgever kennis geeft binnen 60 dagen na de kennisname van de kostprijsverhoging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de meegedeelde prijsaanpassing overeenkomstig dit artikel, heeft de opdrachtgever het recht om binnen 30 dagen na de kennisgeving door EFFIX de overeenkomst waarop de periodieke betalingsverplichting betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing voor het eerst in werking zou treden.

c. Indien een overeenkomst een dienstverlening voor onbepaalde of hernieuwbare duur behelst, kan EFFIX de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aanpassen aan het nieuwe indexcijfer (consumptieindex). Het toepassen van deze indexering gebeurt steeds op uitsluitend initiatief van EFFIX, die daartoe niet kan worden verplicht.

8. Betalingen - Vervaldag 
a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van EFFIX, netto, contant op de factuurdatum en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Wissels of cheques brengen geen schuldvernieuwing mee en doen op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van huidige voorwaarden.

b. Bij verzending onder rembours zullen de goederen bij niet betaling niet worden afgeleverd bij de medecontractant.

c. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege, zonder ingebrekestelling en vanaf de eerste dag na de betalingstermijn een intrest opleveren van 8,5% per jaar, tevens verhoogd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100,-.

d. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien op de datum vermeld op de herinnering nog altijd niet werd betaald, kunnen de diensten vermeld op de factuur in minimumdienst geplaatst worden.

e. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering. Eventuele kosten van wisselprotest zullen volledig worden doorgerekend aan de medecontractant. Bij ontvangst van ongedekte cheques wordt een administratieve kost van € 50,- per cheque aangerekend en zullen navolgende leveringen enkel worden uitgevoerd tegen voorafbetaling in liquide middelen.

f. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen, de uitvoering van garantieverplichtingen, overeengekomen afspraken of lopende offertes en bestellingen rechtvaardigen. g. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van EFFIX totdat volledige betaling is gebeurd. Tot zolang behoudt EFFIX zich te allen tijde het recht voor om de goederen terug te halen, dit op kosten van de medecontractant. Onverminderd het voorgaande zullen de risico’s met betrekking tot de verkochte goederen onmiddellijk ten laste vallen van de opdrachtgever die de goederen kocht.

9. Kennisgevingen 
a. Alle correspondentie in uitvoering van de overeenkomst wordt aan de partijen slechts geldig gericht aan hun maatschappelijke zetel of officieel adres. Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt onder 'schriftelijk' elk medium begrepen dat toelaat om de inhoud van de communicatie te materialiseren op een duurzame drager, in het bijzonder doch niet beperkt tot papieren documenten, fax en e-mail.

b. Correspondentie per gewone of aangetekende post wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na verzending.

Correspondentie per e-mail of fax die door de tegenpartij wordt ontvangen vóór 15u00, wordt geacht te zijn ontvangen op het tijdstip van ontvangst vermeld op die zending. Correspondentie per e-mail of fax die door de tegenpartij wordt ontvangen ná 15u00, of op een dag andere dan een werkdag (van maandag tot vrijdag, exclusief de Belgische wettelijke feestdagen), wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen om 09u00 de volgende werkdag. 

10. Waarborg  
a. De waarborg van EFFIX is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten.

b. De door EFFIX verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van de leveranciers van EFFIX waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt twaalf maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.

c. Effix staat in voor zichtbare gebreken zoals hierna bepaald, doch geeft geen garantie voor verborgen gebreken. De medecontractant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst (van de koerierdienst of door levering van EFFIX of één van haar medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers) onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en/of schade aan de colli’s. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, en/of het vervoerdocument. De medecontractant zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid, of de afgeleverde resultaten stroken met wat overeengekomen werd in de offerte of bestelbon. Klachten daaromtrent dienen binnen de drie dagen na levering per email gemeld te worden aan EFFIX en binnen de week te worden bevestigd door de medecontractant per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de medecontractant doet de eventuele aansprakelijkheid van EFFIX teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en/of dito beschadigingen. Eventuele zichtbare gebreken die niet gemeld worden zoals hierboven bepaald worden geacht te zijn aanvaard.

d. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd een aangetekend ter kennis worden gebracht van EFFIX binnen acht dagen na uitvoering, levering of oplevering.

e. Bij vaststelling van een defect dient de medecontractant de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.

f. De waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval, enz. voortvloeiend uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.

g. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.

h. De garantie vervalt indien de goederen aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door EFFIX geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van EFFIX afkomstig zijn.

i. EFFIX wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade aan hardware die het gevolg is van fouten in de software, zowel geïnstalleerd door EFFIX, de medecontract of elke andere derde partij. De daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door EFFIX in rekening gebracht worden, voor zover deze wordt gelast met de herstelopdracht

j. De medecontractant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van EFFIX. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de medecontractant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.

k. Wanneer, ingevolge een klacht van de medecontractant, door EFFIX geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de medecontractant aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven.

l. De medecontractant dient in te staan voor het kopiëren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan EFFIX verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van deze informatie. Eventuele opzoekingswerken door EFFIX om genoemde informatie veilig te stellen zal worden gefactureerd aan de medecontractant.

m. Voor programmeeropdrachten geldt een zelfde garantieperiode van 12 maanden. In die periode kan de medecontractant elke fout of onvolkomenheid doorgeven aan EFFIX die kosteloos rechtgezet zal worden zolang deze binnen de oorspronkelijke opdrachtomschrijving en offerte valt. Voor uitbreidingen op de oorspronkelijke opdracht wordt een nieuwe offerte opgemaakt of deze worden als update aangerekend volgens de op dat moment gangbare tarieven.

11. Vrijwaring  
a. EFFIX vrijwaart de opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op een inbreuk door één of meerdere producten die door EFFIX ontwikkeld werden op een recht van die derde, in het bijzonder doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Deze vrijwaring kan uitsluitend door de opdrachtgever worden ingeroepen op voorwaarde dat hij EFFIX onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengt over het bestaan en de inhoud van een dergelijke vordering, en alle eventuele overige voor de opdrachtgever beschikbare informatie.

b. De verplichting tot vrijwaring in hoofde van EFFIX vervalt indien de inbreuk verband houdt met door de opdrachtgever aan EFFIX ter beschikking gestelde materialen, gegevens, documentatie, bestanden, enz. ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie in de door EFFIX ontwikkelde producten.

c. Indien de opdrachtgever EFFIX in vrijwaring roept heeft EFFIX het recht om de leiding van het geding te eisen. De opdrachtgever zal desgevallend de nodige volmachten, informatie en medewerking aan EFFIX verlenen om zich voor rekening van de opdrachtgever tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

d. Indien in rechte met kracht van gewijsde vaststaat dat de door EFFIX ontwikkelde producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht, in het bijzonder doch niet beperkt tot een recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van EFFIX een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal EFFIX, indien mogelijk, zorg dragen dat de opdrachtgever de geleverde producten zal kunnen blijven gebruiken, desgevallend d.m.v. vervanging door gelijkwaardige alternatieven. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van EFFIX is dan uitgesloten.

e. De Opdrachtgever zal EFFIX vrijwaren voor alle aanspraken van derden als gevolg van hetzij (1) een gebrek in een goed of dienst dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit goederen, diensten of licenties die door EFFIX aan de opdrachtgever geleverd werden, hetzij (2) schade berokkend door de opdrachtgever aan andere Klanten van EFFIX, tenzij en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade niet is veroorzaakt door zijn toedoen.

f. De opdrachtgever zal EFFIX vrijwaren voor alle aanspraken van derden als gevolg van inbreuken door de opdrachtgever op (intellectuele eigendoms)rechten van deze derde. 

12. Aansprakelijkheid  
a. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is EFFIX nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend beperkt tot: elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering,  verhoging van algemene kosten, personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door EFFIX aan de opdrachtgever gesuggereerde zaken, materialen of programmatuur van derden en schade die verband houdt met de inschakeling door de opdrachtgever van door EFFIX gesuggereerde leveranciers, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz. EFFIX zal evenmin aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

b. De totale aansprakelijkheid van EFFIX voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van een maximaal bedrag van de voor de overeenkomst effectief gefactureerde prijs (excl. BTW), onder voorbehoud van de beperking onder punt c. hierna. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) van het jaar voorafgaand aan het schadeverwekkend feit.

c. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van EFFIX voor welkdanige schade uit zware of lichte tekortkomingen meer bedragen dan € 125.000,00 voor alle ten laste gelegde feiten die betrekking hebben op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en EFFIX.

d. Behalve voor hetgeen bepaald wordt in artikel 13.c) hierna, en onverminderd de bepalingen betreffende de levering en aanvaarding van producten vermeld in artikel 6 hierboven, kunnen eventuele vorderingen op grond van contractuele wanprestatie (met inbegrip van vorderingen tot ontbinding overeenkomstig artikel 1184 B.W.) slecht worden uitgeoefend nadat de eisende partij een formele ingebrekestelling aan de andere partij gestuurd heeft uiterlijk binnen de drie (3) maanden na het ontstaan van de geviseerde wanprestatie, waarbij deze partij tevens de mogelijkheid gegeven wordt om de wanprestatie te remediëren binnen een redelijke termijn die minstens drie (3) weken moet bedragen (behalve indien hiermee elk nut zou worden ontzegd aan de gewenste remediëring van de wanprestatie). Bij afwezigheid van tijdige formele ingebrekestelling overeenkomstig deze bepaling vervalt de rechtsvordering van de eisende partij.

e. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van EFFIX zoals vervat in voorgaande paragrafen doen geen enkele afbreuk aan alle overige aansprakelijkheidsbeperkingen en boete- of schadebedingen op grond van eventuele afwijkende schriftelijke afspraken tussen Partijen, die desgevallend voorrang hebben.

De Opdrachtgever heeft er kennis van dat de tussen Partijen afgesproken schade en aansprakelijkheidsbeperkingen essentieel zijn voor de begroting van de overeengekomen prijzen en de bepaling van de concrete modaliteiten en voorwaarden van de overeenkomst.

f. Voornoemde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of zware fout in hoofde van EFFIX. 

13. Beëindiging, ontbinding of verbreking van de overeenkomst  
a. Opdrachten van onbepaalde duur (zoals opdrachten die periodiek herhaald worden, SEO, updates, of eender welke vorm van recurrente activiteiten, producten of diensten) kunnen door de opdrachtgever slechts worden opgezegd mits voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving van minstens [drie (3)] maanden aan EFFIX BV.

b. Opdrachten of overeenkomsten van bepaalde duur kunnen enkel opgezegd worden mits naleving van de hierna bepaalde opzegtermijnen en vergoedingen bij niet-naleving:

  • De opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief minstens één vierde van de looptijd voor het opnieuw verlengen van deze overeenkomst (bv. een overeenkomst met een looptijd van 24 maanden kan worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van minstens 6 maanden).
  • Bij niet-naleving zal de medecontractant aan EFFIX een vergoeding betalen voor de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode ten bedrage van 20% van de gerealiseerde omzet in de laatst verstreken looptijd met een minimum van € 1000,- verhoogd met de kosten die EFFIX voor de uitvoering van deze opdracht heeft gemaakt.

c. In afwijking van andersluidende bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden (zoals onder meer hetgeen bepaald wordt in artikel 12.d), zal de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden worden aanzien door EFFIX indien de medecontractant zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt. In dit geval is de medecontractant, benevens terugbetaling van de door EFFIX gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totale contractbedrag inclusief BTW.

d. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de medecontractant, in welk geval het door EFFIX gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft. 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen  
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde (rechts)persoon, ook niet aan een verbonden onderneming. EFFIX kan zijn betalingsvorderingen overdragen aan een derde. Desgevallend is art. 1690 B.W. van toepassing.

15. Betwisting - Klachten - Bevoegde rechtbank  
a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.

d. Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst, bestelling of factuur zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter van het kanton Waregem, de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk of de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk.